Fortiweb

Fortiweb Web Application Firewall (WAF) cung cấp một giải pháp bảo mật chuyên nghiệp để bảo vệ tầng ứng dụng (web service) cho doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ ứng dụng (Application Server Provider).

Danh mục:

Mô tả

Fortiweb được được sử dụng để bảo vệ các các dịch vụ web hằng ngày phải đối mặt với nguy cơ tấn công. Với nhiều phương pháp khác nhau, Fortiweb cung cấp phương pháp bảo mật hai chiều từ webclient và webserver nhằm ngăn chặn các mã độc tấn công lên web server, nguy cơ thất thoát dữ liệu, hạn chế hậu quả của các cuộc tấn công từ chối dịch vụ và nhiều phương thức tấn công khác như SQL Injection, Brute Force…

Fortiweb có thể sử dụng để bảo vệ các nền tảng web service sau: Apache Tomcat, Nginx, Microsorf IIS, JBoss, IBM Lotus Domino, Microsorf Sharepoint, Microsorf Outlook Webapp(OWA), Joomla, WordPress…

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “Fortiweb”